BİLDİRİ SONUÇLARI
Bildiri No Bildiri Başlığı Karar
Sumbission ID Title Decision
2 MeMBer filtresi temelli çoklu sualtı hedef kerteriz takibi Kabul - Accept
6 Gercek Zamanli Dört Kanallı Faz Karşılatırma Yön Bulma Yöntemi Kabul - Accept
7 Hibrit Genlik/Faz Karşılaştırmalı Yön Bulma Sistemlerinde Gerçek Zamanlı Belirsizlik Çözümü Kabul - Accept
8 Sayısal Kanallaştırıcılı Almaç Yapısında Kulakçık İşaretlerinin Elenmesi Kabul - Accept
9 Kapalı Çevrim Kontrollü Bir Asenkron Motorda Simetrik Bileşenler Kullanılarak Yük Momenti Salınımının Tespiti Kabul - Accept
10 HİPERSPEKTRAL GÖRÜNTÜLERİN FARKLI RENK UZAYLARINDA SÜPERPİKSEL TABANLI SPEKTRAL SINIFLANDIRILMASI Kabul - Accept
11 Gürültü Standart Sapmasının DATE ve Kırpma Eşikleri ile Kestirimi Üzerine Karşılaştırmalı bir Çalışma Kabul - Accept
12 Yeni bir Cenin EKG sinyali sıkıştırma yöntemi Kabul - Accept
13 Derin Öğrenme ile Fenoloji Tanıma Kabul - Accept
14 Etkileşimli İnsan Aktivitesi Tanıma Kabul - Accept
15 DDC Tabanlı Kanallaştırıcı Tasarımı Kabul - Accept
16 WOLA FFT Tabanlı Kanallaştırıcı Tasarımı Kabul - Accept
17 5G Teknolojisinde Öngörülen Bazı Sorunlar Kabul - Accept
22 Mobil Personellerin Proje Bazlı Konumlandırılması ve Proje Planlama Sistemi Tasarımı Kabul - Accept
23 Elektrokardiyogram(EKG) ve Fotopletismografi (PPG) Sinyallerinden Yapay Sinir Ağları ile Maşonsuz Sürekli Kan Basıncı Tahmini Kabul - Accept
24 Evrişimsel Sinir Ağları Kullanılarak Retina Damarlarının Bölütlenmesi Kabul - Accept
25 OFDM Verici ve Alıcı SDR uygulaması zaman ve frekans kayması durumunda Kabul - Accept
26 Makine Öğrenmesinde Çoklu İşleme ile Sistem Performansını Arttırmak Kabul - Accept
27 Türk Borsasında Periyodiklik Kestirimi Periodicity Detection in Turkish Stock Market Kabul - Accept
28 Evrişimsel Sinir Ağları(CNN) ile Gömülü Sistemlerde Görüntü Sınıflandırması - In Embedded Systems Image Classification with Convolutional Neural Network Kabul - Accept
29 Bilgisayarda Görme Algoritmaları Kullanılarak Su Altında İnsan Vücutlarının Bulunması Kabul - Accept
31 İleri-Beslemeli Derin Sinir Ağlarını Kullanarak Konuşmadan Yaş Tespiti Kabul - Accept
32 Sualtı Akustik Algılayıcı Ağlarda Veri Parçalamasının Ağ Yaşam Süresine Olan Etkisi Kabul - Accept
33 Tek-Kanal Konuşma İyileştirme Algoritmalarının Nesnel Kalite ve Anlaşılabilirlik Ölçütleri ile Değerlendirilmesi Kabul - Accept
35 Kalp Seslerinin Yeniden Örneklenmiş enerji yöntemi ile Sınıflandırılması Kabul - Accept
36 Diyabetik Retinopati Hastalığının Erken Tespiti İçin Derin Öğrenme İle Retina Görüntülerinin Sınıflandırılması Kabul - Accept
38 Kırpma Eşikleri’nin Dört Farklı Gürbüz Ölçek Kestirimci ile Kıyaslanması Kabul - Accept
40 Uçan Nesnelerin Otomatik Tespit ve Takibi için Farklı Bir Yaklaşım Kabul - Accept
41 SDMA-OFDM Sistemler için Hibrit QRM-MLD-MMSE-SIC Uyarlamalı Çok Kullanıcı Sezimi Kabul - Accept
42 On the Bit-Error Rate of Binary Phase Shift Keying over Additive White Generalized Laplacian Noise (AWGLN) Channels Kabul - Accept
43 A Useful Lemma for Bit Error Rate of the Noise Imbalanced MRC Combining over Correlated and Uncorrelated Fading Channels Kabul - Accept
44 Vehicle Location Estimation Based on Air Pressure Measurements Kabul - Accept
46 Derin Öğrenme Yöntemleri ile Radyolarya Fosillerinin Sınıflandırılması Kabul - Accept
47 Darbeli Sinir Ağları ile EEG Sinyallerinin Sınıflandırılması Kabul - Accept
48 Izgara Dışı Seyrek Kör Sensör Kalibrasyonu Kabul - Accept
52 Experimental Analysis of Ultra Wideband In Vivo Radio Channel Kabul - Accept
53 A Case Study on Auditory Brain Activations Relative to Musical Experience by Means of EEG Complexity Levels Kabul - Accept
54 Python Uygulaması İle Esnek G-dörtlüsü Tahmini Kabul - Accept
55 Protein İkincil Yapı Tahmini İçin Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin Karşılaştırılması Kabul - Accept
56 SYMPES Kodlayıcı-Kodçözücü için Ağ Paket Kaybı Hassasiyeti Analizi Kabul - Accept
57 LTE Sistemlerde Masif ÇGÇÇ Kabul - Accept
58 Kablosuz Bilişsel Ağlarda Verimli Spektrum El Değiştirme Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Başarım Değerlendirmesi Kabul - Accept
59 Çeltik Bitki Morfolojisinin X-Band PolSAR Verisi Kullanılarak Stokastik Optimizasyon ile Belirlenmesi Kabul - Accept
61 Sinyal Sınıflandırması için Topluluk Öğrenmesi Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Analizi Kabul - Accept
62 Zihinsel Dikkat Durumu İzlemi İçin Pasif Bir Beyin-Bilgisayar Arayüzü Kabul - Accept
63 Lazer Taramalı Mikroskopi Görüntüleme Parametrelerindeki Değişimlerin SIFT Öznitelik Tanımlayıcılarının Gürbüzlüğüne Etkisi Kabul - Accept
65 Evrişimsel Sinir Ağı ile Regresyon Temelli Konuşma İyileştirme Kabul - Accept
66 Araç Plaka Takip Sistemi Kabul - Accept
67 Büyüme Modelleri için Alternatif Yaklaşımlar Kabul - Accept
68 Yerel Öznitelik Çıkarımı ile Görüntü İçboyama Kabul - Accept
69 Dağıtık Akustik Algılama Sistemlerinde Gerçek Zamanlı Hedef Tespiti için Uyarlamalı Güç Eşikleme Kabul - Accept
70 Dağıtık Akustik Algılama Sistemlerinde Gerçek Zamanlı Sınıflandırma Analizi Kabul - Accept
71 Kablosuz Bilişsel Radyo Ağları için YTA Yaklaşımının Performans Analizi Kabul - Accept
72 Electroencephalographic Identifiers of Reading Abilities in Turkish Language Kabul - Accept
73 Improving cognitive functions of dyslexics with AutoTrainBrain which is an EEG signal processing mobile software Kabul - Accept
74 Preprocessing Impact on Turkish Sentiment Analysis Kabul - Accept
76 Adaptif Sinirsel Bulanık Çıkarım Sistemi ile Omurga Rahatsızlığının Bilgisayar Destekli Teşhisi Kabul - Accept
77 Kablosuz Bilişsel Radyo Ağları için Geliştirilmiş OEK Tekniğinin Başarım Analizi Kabul - Accept
79 Grafik İşlemcilerin Performanslarının İkililerin Toplamı Skor Hesabı Üzerinden Analizi Kabul - Accept
80 Paralel Yapay Arı Koloni Algoritması ile Kablosuz Algılayıcı Ağlarında Yerleşim Probleminin Çözümü Kabul - Accept
81 Yapay Arı Koloni Algoritmasının Büyük Boyutlu Problemler için ARM Tabanlı Mobil Platformda Performans Analizi Kabul - Accept
83 Sınıf Tabanlı N-Gram Modeli ile Türkçe Anlamlı Metin Üretme Kabul - Accept
84 Özellik Vektörlerinde Enerji Türevleri ile Konuşmacı Bağımsız Türkçe Konuşma Tanıma İyileştirmesi Kabul - Accept
85 Derin Öğrenme Tek Sınıf Genişletilmiş Destek Vektör Makinesi Kullanarak Yüksek Boyutlu ve Geniş Ölçekli Anomali Saptama Kabul - Accept
86 Metinden Konuşma Sentzinde Sınıflandırma Modeli ile Doğallığın Artırılması Kabul - Accept
87 Pencereleme Tekniklerinin Konuşma Tanıma Sistemi için Karşılaştırılması Kabul - Accept
90 Sıkıştırılmış Algılama ile Milimetredalga Görüntüleme Kabul - Accept
91 Gözetim Videolarında Anlamsal Yöntemlerin Kullanılması Kabul - Accept
92 VANET'ler için IEEE 802.11 DCF'in Çekişme Penceresi Boyutu Üzerindeki Etkisi Kabul - Accept
93 Veri Toplama Sistemleri İçin Filtre Tabanlı Analiz Birimi Tasarımı Kabul - Accept
94 Çapraz Veri Küme Kişiyi Yeniden Tanıma İçin İçerik Uyarlaması Kabul - Accept
98 Tam Çift-yönlü Bilişsel DF Röle Ağları için Bir Spektrum Paylaşım Protokolü Kabul - Accept
101 YUV Based Automatic Colour Calibration for NAO Robots Kabul - Accept
103 Kaskad Sönümlemeli Kanallarda Fiziksel Katman Güvenliği Kabul - Accept
104 Karar Ağacı Tabanlı Android Kötücül Yazılım Tespit Sistemi Kabul - Accept
105 Akustik sinyallerin ayrıştırılması için yeni bir yaklaşım Kabul - Accept
106 Türkçe için Kullanıcı Yazışmalarına Dayalı Restoran Öneri Sistemi Kabul - Accept
109 Polarizasyon Teknikleri ile Optik Yansımaların Ayrıştırılması Kabul - Accept
110 İç Mekan Yer Tespiti Teknolojilerinin Performans Kriterlerine Göre Karşılaştırmalı Analizi Kabul - Accept
119 Ekstraoküler Kasları Kullanarak EEG Cihazı İle Robot Kontrolü Kabul - Accept
121 İşitme Engelli Çocukların Yüz İfadelerinin Kural Tabanlı Değerlendirilmesi Kabul - Accept
122 Medikal İşaretlerin İki Bant Uyarlamalı Süzgeç Çatısı ile Bölünmesi Kabul - Accept
123 Sualtı Akustik Modelleme için Genel Araç (GT-Aqua) ve Performans Analizi Kabul - Accept
124 Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Mobil Servis Deneyimi Tahmini Kabul - Accept
126 Eş-Düzlemli Vivaldi Anten Tasarımı ve Kazanç İyileştirilmesi Kabul - Accept
128 İHA Sürülerinin Görev Planlamasına İlişkin Bir Uygulama Kabul - Accept
131 Uzaktan Enerji İzleme için Radyo Frekans Planlama ve Doğrulama Kabul - Accept
132 Komşuluk-tabanlı İkili Örüntüler ile Yüz Özniteliği Betimleme ve Yüz Tanıma Kabul - Accept
133 Cascade Protokolünün Hızlı ve Verimli Gerçeklemeleri Kabul - Accept
134 Metin Madenciligi ile Bitcoin Hareket Yönü Tahmini Kabul - Accept
135 FCM ve Kaotik BOA ile Veri Kümeleme Kabul - Accept
136 Hibrit FCM-BOA Veril Kümeleme Algoritması Kabul - Accept
138 Karıştırma Algoritması ve LSB Yöntemi Kullanarak Veri Gizleme Kabul - Accept
140 Paralel Metinlerden Bilgisayar Bilimleri Terminoloji Çıkarımı Kabul - Accept
141 Temel Görüntü İşleme Uygulamalarının Düşük Maliyetli IP Çekirdek olarak FPGA Tabanlı Gerçeklenmesi Kabul - Accept
142 K-means Algoritmasının FPGA Üzerinde Gerçeklenmesi Kabul - Accept
143 Hiperspektral Görüntülerin Çoklu Çekirdek Aşırı Öğrenme Makinesi ile Sınıflandırılması Kabul - Accept
144 CMA-ES Eniyilemesi Kullanılarak Özgün Bir Öznitelik Ağırlıklandırma Yöntemi Geliştirilmesi Kabul - Accept
145 Derin Öğrenme ve Manuel Öznitelik Çıkarma Yöntemleri ile Topluluk Algoritmaları Kullanarak Görüntü Sınıflandırma Kabul - Accept
146 Silisyum Kauçuk Tabanlı Silindir Yapılar Üzerine Mikroşerit Yama Anteni Çalışması Kabul - Accept
147 Giyilebilir Yürüyüş Analiz Sensörü ile Cinsiyet Sınıflandırma Kabul - Accept
148 Görüntü Tabanlı Tümleşik Yönelim Belirleme Kabul - Accept
149 Eğiticili Sınıflandırma Yöntemlerinin Dengeli ve Dengesiz SAR Veri Kümelerindeki Başarımlarının Karşılaştırılması Kabul - Accept
151 Simulation Of Nonlinear Components Using Transmission Line Model Kabul - Accept
154 Normal ve Agresif Kas Hareketlerinin Akıllı Sınıflandırması Kabul - Accept
155 QoS for IETF 6TiSCH Protocol/Servis Kalitesi 6TiSCH Protocol için Kabul - Accept
156 Akıllı Protez İçin Çok Değişkenli Görgül Kip Ayrışımı İstatistiki Özellikleri Tabanlı EMG Sinyal Analizi Kabul - Accept
157 GSM Üzerinde DTMF İşaretlerini Kullanarak Uzun Mesafeli İnsansız Hava Araçlarının Kontrolü İçin Yalın Bir Yaklaşım Kabul - Accept
158 Çok Kameralı ve Özgür Hareket Algılama Sensörüne Sahip Geniş Alan Taramalı Fotokapan Sistemi Kabul - Accept
159 Açık Kaynak Simülatörü Kullanarak LTE-A Ağının Performansına Femto Hücrelerin ve Hareketli Kullanıcıların Etkisi Kabul - Accept
160 Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Farklı Veri Setleri Üzerinde Karşılaştırılması Kabul - Accept
161 Doğal İmgelerde Çizge Tabanlı Gösterimle Karakter Bölütlenmesi Kabul - Accept
162 Deep Convolutional Neural Networks for Airport Detection in Remote Sensing Images Kabul - Accept
163 Havadan alınan görüntülerde derin öğrenme ile tanınan güç hatlarının görselleştirilmesi Kabul - Accept
165 Serviks Kanseri Verilerinin Sınıflandırılması ve Rastsal Altuzaylar Algoritmasının Sınıflandırma Performansına Etkisi Kabul - Accept
166 Makine Öğrenmesi Teknikleri ile Sıcaklık, Nem, Aydınlık Seviyesi, CO2 ve Nem Oranı Ölçümlerinden Varlık Tespiti Kabul - Accept
167 Hiperspektral Görüntü ile Lidar Verisinin Tümleştirilmesi ve Derin Evrişimsel Sinir Ağları İle Sınıflandırılması Kabul - Accept
168 Yön Bulma için Optimum Çembersel Dizi Tasarımı Kabul - Accept
169 İnsansız Hava Araçlarından Alınan Görüntülerdeki Araçların Konumlarının Bulunması Kabul - Accept
170 Hiperspektral Görüntülerin Sınıflanması için Dokusal Özellik Çıkarımı ve Aşırı Öğrenme Makinelerinin Topluluğu Kabul - Accept
171 Eşanlatım Tespitinde Sözdizimsel ve Anlamsal Özniteliklerin Katkısı Kabul - Accept
172 Video Dizilerinde Altuzay Öğrenmesi İle Araç Takibi Kabul - Accept
173 CKF Kullanarak Pasif Sensörler ile Hedef Takibi Kabul - Accept
174 EMG Sinyallerinin Özniteliklerinin Çıkarılması, YSA ve kNN Algoritmalarıyla Sınıflandırılması Kabul - Accept
175 Bina içi Gezgin MIMO Görünür Işık Haberleşmesi Başarım Analizi Kabul - Accept
178 IETF 6TiSCH Protokolü için Yeni Bir Kimlik Doğrulama Mekanizması Kabul - Accept
180 Ortak ve Özel Bilginin Gönderildiği Çok Kullanıcılı Aşağı Bağlantılı MIMO Haberleşme Sistemlerinde Düşük Karmaşıklıklı Bir Ön Kodlayıcı ve Kod Çözücü Tasarımı Kabul - Accept
181 Sinter Fabrikasında Bulanık Mantık Tabanlı Nem Kontrolü Kabul - Accept
182 Mobil Araçlar İçin GPS Bilgisi Olmaksızın Öz Navigasyon Sistemi Geliştirilmesi Kabul - Accept
183 OFDM HF Haberleşme İçin Uyarlamalı TTC-CPM Modülasyon Kabul - Accept
185 Ham Fotokapan Verisinde Hayvan İçeren Fotoğrafların Belirlenmesi Kabul - Accept
186 Sıralı Görüntü Bölütleme ile Kullanıcı Etkileşimli Nesne Çıkarma Kabul - Accept
187 MÜSAADE EDİLEBİLİR ADIM VE DOKUNMA GERİLİMİNİN SİMULİNK VE MATLAB GUİ İLE TASARIMI Kabul - Accept
188 Görüntü İşleme Tabanlı CAPTCHA Testi Oluşturma ve Çözümleme Kabul - Accept
189 Transkutan Bilirubin Ölçümü ile Yenidoğan Sarılığı Tespiti Kabul - Accept
190 Araç Sürüş Karakteristiğinin Analizi ve Kaza Tespiti Kabul - Accept
191 Saat Çizme Testinin Sayısal olarak Tanınması ve Değerlendirilmesi Kabul - Accept
193 Ranking Based Boosted Multiple Kernel Learning For Activity Recognition on First-Person Videos Kabul - Accept
194 İmgelere Otomatik Reklam Yerleştirme Kabul - Accept
195 Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Çocuklarda Erken Otizm Teşhisi Kabul - Accept
199 Yapay Sinir Ağları ile Güç Yükselteç Doğrusallaştırma Amaçlı Deneysel Bir Çalışma Kabul - Accept
200 Hatalı Bir Gamma-Gamma Kanalında Alt Taşıyıcı Yoğunluk Modülasyonunun Performansı Kabul - Accept
201 Üçlü Kayıp Maliyetli Değişken Otokodlayıcılar ile Temsil Öğrenimi Kabul - Accept
202 Density-Aware Power Allocation in Mobile Networks Using Edge Computing Kabul - Accept
203 Koku Verilerine Ait EEG Kayıtlarının Spektrum Kestiriminde Parametrik ve Parametrik Olmayan Yöntemlerin Karşılaştırılması Kabul - Accept
204 Döngüsel Durağan Sinyallerde Ramanujan Altuzayları Aracılığıyla Çoklu Periyot Tespiti Kabul - Accept
205 3B Kestiriciler Kullanılarak Tıbbi Görüntüler için Entropi Kodlayıcı Performansının Geliştirilmesi Kabul - Accept
206 Paragraf Vektörlerinin Haber ve Tweet Verilerine Uygulanması Kabul - Accept
208 β-Bloker Kullanan Hastalarda Zaman ve Sıklık Yöntemleri Kullanılarak Kalp Hızı Değişimlerinin İncelenmesi Kabul - Accept
209 Yapay Sinir Ağı Sınıflandırması ile Akıllı Telefonun Kullanıcı Üzerindeki Konum Tespiti Kabul - Accept
210 Motor Hareketi Hayaline Dayalı Yakın-Kızılötesi Spektroskopi Sinyallerinin Sınıflandırılması Kabul - Accept
211 Sevgi İzi Tanıma Sistemi Kabul - Accept
212 Bazı Baharat Kokularının Koklanması Sırasında Kaydedilen EEG İşaretlerinin Sınıflandırılması Kabul - Accept
213 Kızılötesi Füzelere Karşı Pasif Elektronik Taarruz Tekniklerinin Genetik Algoritma ile Optimizasyonu Kabul - Accept
214 Partitioned Environments for Visual Localization Kabul - Accept
215 Yürüme esnasındaki gövde-baş açısı ölçümü için kablosuz çift ivmeölçerli giyilebilir sistem Kabul - Accept
216 Işıklı Mikroskobik Sistemlerde Sitopatolojik Analiz için 3 Boyutlu Panoramik Görüntüleme Kabul - Accept
217 Sentinel-2 Bitki İndeksleri ile Arpa Bitkisinin Rekolte Kestirimi Kabul - Accept
218 Performance Evaluation of Empirical Mode Decomposition and Discrete Wavelet Transform for Computerized Hypoxia Detection and Prediction Kabul - Accept
219 Türkçe Kelime Temsilleri için Yorumlanabilirlik Analizi Kabul - Accept
221 Yüksek Menzil Çözünürlüklü Radar ile Gemi Sınıflandırılması Kabul - Accept
222 The Influences of Different Window Functions and Lengths on Image-based Time-Frequency Features of Fetal Heart Rate Signals Kabul - Accept
223 FASST Kabul - Accept
224 Dinamik Zaman Bükme ve Ayrık Dalgacık Dönüşümü ile Uydu Görüntülerinde Bant Eşleştirme Kabul - Accept
225 Gen İfadesi Verisi Kullanarak Prostat Kanseri Teşhisi Kabul - Accept
226 Derin Öznitelik Ögrenme için Dördüz Örnek Seçme Yöntemi Kabul - Accept
227 Gizli Dinlemeye Karşı Önlemlerin Kablosuz Algılayıcı Ağ Yaşam Süresine Etkisi Kabul - Accept
228 İşbirliksiz Hedefler İçin RF Parmak İzi Tabanlı Bina İçi Konum Belirleme Kabul - Accept
229 Kaotik Haritalı Cırcır Böceği Algoritması ile Yapay Sinir Ağı Eğitimi Kabul - Accept
230 Multispektral Görüntülerde İnce Taneli Nesne Tanıma ve Örneksiz Öğrenme Kabul - Accept
234 Derin Öznitelikler ile Anlambilimsel Görüntü Bölütleme Kabul - Accept
235 Topluluk Öğrenmesine Dayalı Öznitelik Seçimi ve Metin Sınıflandırmada Uygulanması Kabul - Accept
236 SAR Görüntülerinde Anlambilimsel Sınıflandırılma Algoritmalarının Karşılaştırılması Kabul - Accept
238 Yazılım Tanımlı Radyo ile Gerçek Zamanlı PSK Alıcı-Verici Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi Kabul - Accept
239 Meme Termografi Görüntülerinde Güçlendirici Sınıflandırıcılarının Başarım Karşılaştırmaları Kabul - Accept
240 Spektrum Sıkıştırma Kabul - Accept
241 Mobil Robot Uygulamaları İçin Bir Boyutlu Hareketli Engel Algılama Yöntemi Kabul - Accept
242 Modifiye Yapay Arı Kolonileri Algoritması İle Parametre Ayarlama Kabul - Accept
245 Born-Jordan Zaman Frekans Dönüşümü ve Yapay Sinir Ağları Kullanılarak EKG ST Segmenti Değişiminin Tespiti (ECG ST Segment Change Detection Using Zhao-Atlas-Mark Time-Frequency Transform and Artificial Neural Networks) Kabul - Accept
246 Zaman ve Sıklık Ortamında Havalı Disk Fren Seslerinin İncelenmesi ve Sınıflandırılması Kabul - Accept
248 Farklı Yönlerdeki Bilek Hareketlerine Ait MEG Sinyallerinin Sınıflandırılması Kabul - Accept
250 Görsel Tasarımı Destekleyici Photoshop Eklentileri Kabul - Accept
251 Kan Basıncı Sinyali Kullanılarak Uyku Apnesinin Belirlenmesi Kabul - Accept
252 Sıkıştırılmış Odak Düzlemli Dizin Görüntüleme için bir Uyarlamalı Gevşetilmiş Yön Değiştiren Çarpanlar Yöntemi Kabul - Accept
253 Fonksiyonel MR Görüntülerinde Aktivasyon Anlarının Değişim Noktaları ile Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi / Detection and Evaluation of Activation Instances as Change Points in Functional MR Images Kabul - Accept
254 Hareketli Nesneler için Yüksek Dinamik Aralıklı Kızılötesi Görüntüleme Kabul - Accept
255 Sağlıkta Blok Zinciri Uygulamaları Kabul - Accept
256 Klasik Müzik Bestelerinin Otomatik Olarak Sınıflandırılması Kabul - Accept
257 GrabCut Etkileşimli Bölütleme Yöntemi Üzerinde Giriş Renk Uzaylarına Dayalı Bir İyileştirme Kabul - Accept
258 Kayıpsız Dalga Kılavuzunda TE- Modlarının Kütlesel Özellikleri Kabul - Accept
259 Kızılötesi Imgelerde Otomatik Hava Hedefi Tanıma / Automatic Aerial Target Recognition On Infrared Imagery Kabul - Accept
260 Hedef İzleme İçin Önemli Nokta Komşuluğunda Hesaplanan Yerel İkili Örüntü Betimleyicileri Kabul - Accept
261 Uzamsal Öznitelikler Kullanılarak Çekirdek Tabanlı Aşırı Öğrenme Makineleri ile PolSAR Görüntüsü Sınıflandırılması Kabul - Accept
262 Aç Gözlü Yaklaşımı ile Parçacık Filtrelerinde Yeniden Örnekleme Algoritmasının Geliştirilmesi Kabul - Accept
263 Telsiz Duyarga Ağları için Hata Toleranslı Bağlantı İzleme Algoritmalarının Değerlendirmesi Kabul - Accept
264 Protein İkincil Yapı Tahmini için NR ve UniClust Veri Tabanlarının Karşılaştırılması Kabul - Accept
265 Uyarlamalı İleri Hata Düzeltme ile AMBE 3600 bps Ses Kodlayıcı Başarımı Arttırılması Kabul - Accept
266 User Comfort and Energy Efficiency in HVAC Systems by Q-learning Kabul - Accept
267 Çoklu Sınıflandırıcılar Kullanılarak Hareketsiz Görüntülerde Yaya Tespiti Kabul - Accept
270 Farklı Yeniden Örnekleme Algoritmaları ile Pasif Sonar Çoklu Hedef Takibi Kabul - Accept
273 Trafik Işıkları-Araç Haberleşmesi için SAE J2735 Mesaj Önerisi Kabul - Accept
276 Bulanık C-Ortalamalar Algoritması Kullanılarak Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Ders Etkinliklerine Katılım Derecelerinin Kümelenmesi Kabul - Accept
277 Hiperspektral İmgelerde Bayesçi Gauss Arkaplan Modeli ile Anomali Tespiti Kabul - Accept
278 Elektronik Harp Sistemlerinde Derin Öğrenme Kabul - Accept
279 Hızlı Seyrekleştirici Dönüşüm Öğrenme ile Görüntü Ters Evrişimi - Image Deconvolution via Efficient Sparsifying Transform Learning Kabul - Accept
282 Verimli Uyarlanabilir Akış (EFAST) Kabul - Accept
283 EKG İşaretinin Makine Öğrenme Yöntemleri ile Sınıflandırılması Kabul - Accept
284 Intelligent System based on Genetic Algorithm and Support Vector Machine for Detection of Myocardial Infarction from ECG signals Kabul - Accept
285 Poliüretan Yalıtkanların Sızıntı Akımı Karakteristiklerinin Eğimden Arındırılmış Dalgalanma Analizi Kabul - Accept
286 Yazar Tanıma için Metin Temsil Yöntemlerinin Karşılaştırılması Kabul - Accept
287 Çok Katmanlı Algılayıcı ile İzin Tabanlı Android Kötücül Yazılım Tespiti Kabul - Accept
288 3-Fazlı İndüksiyon Motorlarda Hatalı Eksenleme Arızası Tespiti için Ani Güç Sinyali Analizi Kabul - Accept
289 Kar Tanesi Optimizasyon Algoritması Kabul - Accept
292 Yenilikçi Örüntü Tanıma Teknikleri Kullanılarak Cinsiyet Tespiti Kabul - Accept
294 Bilişsel Radyoda Gauss Olmayan Gürültünün ve Birincil Kullanıcı Trafiğinin Algılama Başarımına Etkisi Kabul - Accept
295 Eski Türkçe Metinlerin Modernleştirilmesi Kabul - Accept
296 Oksijen Satürasyon ve Nabız Değerlerini Temel Alan Mobil Uygulama Tabanlı Bir Karar Destek Sistemi // A Mobile Application Based Decision Support System Using Oxygen Saturation and Pulse Rate Kabul - Accept
297 Düşük Çözünürlüklü X-Ray Görüntüleri için Baskılı Devre Kartlarında Alttan Sonlandırmalı Elemanlarda Oluşabilecek Lehim Boşluklarının Tespiti Kabul - Accept
298 Dönüşüm Katsayı Kodlama Yöntemlerinin HEVC Görüntü-içi Tahmin ile Görüntü Sıkıştırma Performansına Etkilerinin İncelenmesi Kabul - Accept
299 Darbe-Doppler Radar ile Döner Kanatlı Hava Araçlarının Mikro-Doppler Analizi Kabul - Accept
300 Türkiye Elektrik Tüketimi Tahmini İçin RNN Tabanlı Zaman Serisi Yaklaşımı Kabul - Accept
301 Web kamerası ile iris izlemeye dayalı göz bakış konumu tespiti Kabul - Accept
302 Seröz Efüzyon Sitolojisinde Yığınlanmış Seyrek Oto-Kodlayıcılar ile Otomatik Çekirdek Algılama Kabul - Accept
304 Hiperspektral Veri Sınıflandırması için Geniştilmiş Rastgele Atlamalar Kabul - Accept
305 Gömülü Sistem Tabanlı Mini Jel Elektroforez Sistemi Kabul - Accept
306 Süperiletken Fraktal Mikroşerit Yama Anten Tasarımı ve Benzetimi Kabul - Accept
307 Robust Deep Learning Features for Face Recognition under Mismatched Conditions Kabul - Accept
308 ULTRA GENİŞ BANT TEMELLİ(UWB) BİR KAPALI ALAN KONUMLAMA SİSTEMİ TASARIMI Kabul - Accept
309 Kitlesel Algılama Yaklaşımı ile Taksi Seyahat Bilgilerini Anlamlandıran Yeni Bir Bulut Servisi Kabul - Accept
310 Uzamsal ve Frekans Bölgesindeki Bileşenler Kullanılarak 3 Boyutlu Video Kalitesinin Referanssız Değerlendirilmesi Kabul - Accept
311 Asenkron Beyin Bilgisayar Arayüzünün Ayrık Dalgacık Dönüşümü ile Analizi Kabul - Accept
312 DWT Domen Genişletilmiş Markov Özellikleri ile Görüntü Birleştirme Sahteciliği Tespiti Kabul - Accept
313 Dynamic Future Knowledge Maximum Transmission Unit (DFK-MTU) for Optic Wireless Networks Kabul - Accept
314 Terk Edilmiş Bagaj Algılama için Akıllı Güvenlik Sistemi Kabul - Accept
315 İnsan-Robot Etkileşimli Ortamlarda Sosyal Robot Gezinmesi Kabul - Accept
316 Sanal Gerçeklik Tabanlı 9 Delikli Çivi Testi Kabul - Accept
317 Metropolis Yeniden Örnekleme Yönteminin Ana Bellek Yükleme Çevrimleri Kabul - Accept
318 VoIP Balküpü Ortamı ile Saldırı ve Saldırgan Analizi Kabul - Accept
319 Bir Yaya Konum Tahmin Sistemi Tasarımı ve Yöntemlerin Sistemin Üzerinde Karşılaştırılması Kabul - Accept
320 DNA Sekanslarında Genlerin CUDA ve OpenCL Kullanılarak Hızlı Saptanması Kabul - Accept
321 Genetik Dizilerdeki Hatalar için Yeni Bir Düzeltme Algoritması ve Geliştirilen Uygulamanın Performansı Kabul - Accept
322 Dört Rotorlu İnsansız Hava Aracı İçin Bulanık Mantık Tabanlı Görsel Servo Kontrol Sistemi Kabul - Accept
323 Yumurta Cinsiyeti Tespiti için Genetik Algoritma Uygulaması Kabul - Accept
324 Analysis of Measurement Instrumentation Delay in Modular Experimental Radar at C Band Kabul - Accept
325 Derin Öznitelikler ile Retinal Görüntülerde Optik Diskin Belirlenmesi Kabul - Accept
326 Perthes MR Kesitlerinde Dairesel Hough Dönüşümü ile Femur Başı Tespiti Kabul - Accept
327 Farklı UW Dizilerinin UW-OFDM Sistemlerinin PAPR Başarımı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Kabul - Accept
328 Seyrek Örneklemenin Bootstrap-temelli Toplu Nitelik Seçimi Başarısı Üzerindeki Etkisi Kabul - Accept
329 Etkileşimli Çoklu Model Açısından Kalman Filtresi ve Dönüştürülmüş Ölçümler Kalman Filtresinin Karşılaştırması Kabul - Accept
330 GKM-GAM ile Kilit Deseni Biyometrisi Tanıma Kabul - Accept
333 Transfer öğrenme ve Topluluk Öğrenmesi Kullanarak Durağan Görüntüler Üzerinde Duygu Tanıma Kabul - Accept
334 Makine Öğrenme Yöntemleri Ve Kelime Kümesi Tekniği İle İstenmeyen E-Posta / E-Posta Sınıflaması Kabul - Accept
335 Istatistiksel Ölçme Yöntemi Kabul - Accept
336 Tam Otonom Mini/Mikro Ölçekli İnsansız Hava Araçlarına Yönelik Saha Deneyimleri ve Görüntü İşleme Uygulamaları Kabul - Accept
337 Video Görüntülerinde Derin Sinir Ağları Tabanlı Yüz Eylem Birimi Tespiti Kabul - Accept
339 Camilerin Yordamsal Modellenmesi Kabul - Accept
340 Pediyatrik Horlama Episodlarının Derin Evrişimsel Sinir Ağları ile Sınıflandırılması Kabul - Accept
341 Makine Öğrenme Yöntemleri ile Kredi Risk Analizi Kabul - Accept
342 Öğrenilmiş Sözlük Üzerinden Seyrek Gösterim Aracılığıyla Yeni Bir Pan Keskinleştirme Yöntemi Kabul - Accept
343 Kenar ve merkez simetrik çift çarpraz örüntü tabanlı şekil tanıma modeli Kabul - Accept
344 Yapılandırılmamış Verilerden Özellik Tabanlı Otomatik Ürün Kategorizasyonu Kabul - Accept
345 Yüzdeki Karakteristik Noktaları Saptama Yöntemlerinin Kıyaslanması Kabul - Accept
346 Kısa İletilerden Elde edilen Anlamsal Konuların Ortaya Çıkardığı Bilgi Kabul - Accept
347 Otonom Taşıt Gruplarında Veri Güdümlü Anomali Belirlenmesi Kabul - Accept
348 Yeni Nesil Nanofotonik Aygıtların Tersine Tasarımı Kabul - Accept
350 YeşilcamGAN Kabul - Accept
351 FAST ve SIFT Algoritmalarını Kullanarak Kopyala Taşı Sahtecilik Tespiti Kabul - Accept
353 Using correlation matrix to detect frame duplication forgery in videos Kabul - Accept
354 Twitter Üzerinde Yazar Doğrulama Problemi için Derin Öğrenme Yaklaşımı Kabul - Accept
355 Heat Leakage Detection and Surveiallance Using Aerial Thermography Drone Kabul - Accept
357 Metropolis Hastings Algoritmasının Hesap Bütçesini Kısma Yaklaşımları Kabul - Accept
358 Moleküler İletişimde Kanal Kodlama Tekniklerinin Karşılaştırmalı Analizi Kabul - Accept
360 Push broom Hiperspektral Kameralarda Hava Görüntüsü Çakıştırma Kabul - Accept
361 Doğrusal Olmayan Yükselteçlerin Haberleşme Sinyalleri Üzerine Etkilerini İnceleyen Bir Test Altyapısının Geliştirilmesi Kabul - Accept
362 Sudaki Zararlı Boyaların Tespiti için Makine Öğrenme Tabanlı Akıllı Telefon Spektrometresi Kabul - Accept
363 Dosya Entegrasyonlarında Bilgi Güvenliğinin Sağlanması için Bir Anomali Tespit Sistem Önerisi Kabul - Accept
364 HIZLI EL BETİMLEYİCİLERİ İLE YALITILMIŞ İŞARET DİLİ TANIMA Kabul - Accept
366 Diz MR Görüntülerinde Yönelimli Gradyan Histogramları Kullanılarak Menisküs Yırtık Sınıflandırması Kabul - Accept
367 Fast and Accurate Classifier-Based Brain-Computer Interface System Using Single Channel EEG Data Kabul - Accept
368 Elektronik Destek Sistemleri için Faz Değişim Oranı Tekniği Kullanılarak Pasif Yer Konumlandırma Kabul - Accept
369 An Android-based IoT System for Vehicle Monitoring and Diagnostic Kabul - Accept
370 Nanomakine Kümelerinde Üstdüşüm Tabanlı Moleküler İletişim Kabul - Accept
371 Sinir Ağları ile Dosya Parçası Türü Tespiti Kabul - Accept
372 Avuç İçi Görüntüleri Kullanarak Gerçek Zamanlı Nabız Sayımı Kabul - Accept
373 Metrik Öğrenme Yöntemiyle Deniz Platformu Konumlarının Radar ve Optik Görüntüler Üzerinden Tahmin Edilmesi Kabul - Accept
374 Güvenlik Kamerası Görüntülerindeki Bölgesel Hız Değişimlerini Değerlendirerek Kalabalık Ortamlarda Panik Durumu Tespiti Kabul - Accept
375 Doku İskelesindeki Canlı ve Ölü Hücrelerin Bölütlenmesi Kabul - Accept
376 Kapsül Ağları ile İşaret Dili Tanıma Kabul - Accept
377 Bir İnsansız Suüstü Aracı Denetiminde PSO Tabanlı Klasik ve Kesir Dereceli PID Denetleyicilerin Performansı Kabul - Accept
380 Psikolojik ve Dilbilimsel Özniteliklere Dayalı İstenmeyen İnceleme Metni Belirleme Kabul - Accept
381 Manyetik Parçacık Görüntülemede Yön Degiştiren Çarpanlar Yöntemi Kullanılarak Gerçek Zamanlı Üç Boyutlu Görüntü Geriçatımı Kabul - Accept
382 24 GHz FMCW Trafik Radarı Tasarımı ve Gerçeklenmesi Kabul - Accept
383 Kelime Gömevi Yöntemi Kullanarak Benzer Cümle Tespiti Kabul - Accept
384 Büyük Ölçekli Reklam Tıklama Tahmini Sistemi Kabul - Accept
385 Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Damar Tespitinde Bir Özellik Olarak Yönlendirilmiş Gradyanların Histogramının Performans Değerlendirmesi Kabul - Accept
386 Power Spectrum Analysis of EEG for Watching 2D & 3D Videos and Resting State Kabul - Accept
387 Ağ Trafik Analizinde Raspberry Pi’nin Performans Ölçümü Kabul - Accept
388 Bayesci Negatif Olmayan Matris Ayrışımı için Aktif Eleman Seçimi Kabul - Accept
389 Sınıflandırılmış Kısıtlı Boltzmann Makinesi ile Kredi Risk Analizi Kabul - Accept
390 Naive Bayes ve En Yakın k Komşu Sınıflandırıcıları ile Siğil Tedavi Yöntemi Seçimi Kabul - Accept
391 Zararlı Uygulamaların N-gram Tabanlı Derin Öğrenme ile Tespit Edilmesi Kabul - Accept
392 Fiber Optik Ağ Sistemlerinde Optik Filtre Performans Analizi Kabul - Accept
393 DWDM VE SDH’lerin Veri İletimi Analizi Kabul - Accept
394 Yazılım Tanımlı Ağlar İçin TCAM Farkında Çoklu Topoloji Yönlendirmesi Tabanlı Arıza Koruması Kabul - Accept
395 Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinin Bulanık Maskeleme Temelli Pan Keskinleştirilmesi Kabul - Accept
396 Hızlandırılmış Uçuş-Zamanlı MR Anjiyografi için Bütünleşik Kısmi Fourier ve Sıkıştırılmış Algılama Geriçatımı Kabul - Accept
397 Hibrid Sınıflandırma Yöntemleriyle Kredi Risk Analizi Kabul - Accept
398 Fiziksel Aktivite Tanıma İçin Öznitellik Seçme Yöntemlerinin Kullanımı Ve Sınıflandırma Doğruluğuna Etkileri Kabul - Accept
400 Röle Destekli Kablosuz Ağlarda Hamming Kodların Güvenlik Analizi Kabul - Accept
401 Yeni Bir Uyarlanır Değişken Unutma Faktörlü RLS Algoritması Kabul - Accept
402 Tek ve Çok Hedefli Regresyon Analizi ile Ekinlerin Biyofiziksel Parametrelerinin Tahmini Kabul - Accept
404 IEEE 802.11af ve IEEE 802.22 Sistemlerinin Birlikte Varolabilmeleri için Yeni Bir Yaklaşım Kabul - Accept
405 OFDM/OQAM'de Girişim Çıkarma Yönteminin Dalga Fonksiyonlarının Yönbağımlılığı ile İlişkisi Kabul - Accept
406 Radar Video Görüntüsünde Karasal Alanların Bölütleme ile Belirlenmesi Kabul - Accept
407 Akıllı Telefon Üzerinden Akıllı Saat Destekli Düşme Tespit Sistemi Tasarımı Kabul - Accept
409 DME/DME Konum ve Hız Kestirimi Kabul - Accept
410 Büyük Veri Açısından Biyomedikal Enformatik Kabul - Accept
411 Derin Öğrenme Modelleri ile Eskiz Sınıflandırma Kabul - Accept
412 Introduction to Wavelets and Their Applications in Signal Denoising Kabul - Accept
413 Epilepsy Detection using a Naive Signal Analysis Method Combined with Fractal Dimensions Kabul - Accept
414 A Lane Keeping System with a Weighted Preview Measurement Kabul - Accept
415 L bandında Küresel Sarmal Anten Tasarımı Kabul - Accept
417 Keman ve Viyola Çalgı Seslerinin Aynı Notalar için Makine Öğrenme Tabanlı Sınıflandırılması Kabul - Accept
418 Çok Amaçlı Yaklaşımla Genetik Algoritmalar Kullanarak EKG Vuru Sınıflandırması için Öznitelik Seçimi Kabul - Accept
419 RSA Algoritmasının Raspberry Pi Üzerinde Gerçeklemesine Elektromanyetik Yayınım Analizi Kabul - Accept
420 Kişi Görüntülerinin Nitelik Esaslı Üretilmesi Kabul - Accept
421 Federe Kalman Süzgeci ile İç Mekanda Konum Belirleme Kabul - Accept
422 Gelecek-Nesil Veri Depolama Kabul - Accept
423 AKILLI OFİSLER İÇİN YÜKSEK VERİMLİ ZİGBEE TABANLI ADAPTİF ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİNİN TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ Kabul - Accept
424 Yapay Zeka Tabanlı Rehber Robotlara Genel Bir Bakış ve Örnek Bir Rehber Robot Uygulaması Kabul - Accept
425 Altsözlük Öğeleri ile Türkçe Görüntü Altyazılama Kabul - Accept
426 Telsiz Duyarga ve Aktör Ağları için Hareket Tabanlı Bağlılık Restorasyon Sistemi Kabul - Accept
427 Analog Yapı Bloklarının Otomatik Tasarımında Yeni Bir Yaklaşım Kabul - Accept
428 Hücre Tabanlı Geçiş İletkenliği Kuvvetlendiricisi ile Yeni Bir Kapasite Çarpıcı Devresi Tasarımı Kabul - Accept
430 Türkçe Metinlerde Yazar Doğrulama için Yazar Modelleme Yaklaşımı Kabul - Accept
431 Geniş Bantlı Radom Analizi ve Eniyilenmesi Kabul - Accept
432 FM Kanal Modeli Geliştirilmesi ve Emülatörü Kabul - Accept
434 Çok Kollu Haydutlar ile Riskten Kaçınan Ambulans Konumlandırması Kabul - Accept
436 Fiber Bragg Izgaraların Analizi ve Uygulamaları Kabul - Accept
437 Image Classification using Manifold Learning Based Non-Linear Dimensionality Reduction Kabul - Accept
438 Optik Haberleşme Sistemlerinde FTTX Teknolojisi Uygulamaları Kabul - Accept
439 Derin Öğrenme ile Süper Çözünürlük Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma Kabul - Accept
440 Çok-Hücreli Masif MIMO Sistemlerde EM/SAGE Algoritmaları Tabanlı Yinelemeli Kanal Kestirimi Kabul - Accept
441 Kamera Başarım Karşılaştırması için Otomatik Renk Doğruluğu Testleri Kabul - Accept
442 Demans ve Alzheimer Teşhisinde Yapay Sinir Ağlarının Uygulanması Kabul - Accept
443 Yemek Taksonomisi ile Zenginleştirilmiş bir Sanal Gerçeklik Uygulaması Kabul - Accept
444 Elektronik Harp Sistemlerinde Radar Yayınlarının Kümelendirilmesinde Parçalı Kendini Örgütleyen Sinir Haritalarının Performans Analizi Kabul - Accept
445 Sürekli Dalgacık Dönüşümü Tabanlı Algoritma İle Kalp Sesi Kayıtlarının Sınıflandırılması Kabul - Accept
446 Aralıklı Veri Setleri için Kuyruk-tabanlı Ardışık Kümeleme Yöntemi Kabul - Accept
447 Elektronik Harpte Konvolüsyonel Uzun-Kısa Süreli Bellek ile Radar Sinyallerinin Özniteliklerinin Sınıflandırılması Kabul - Accept
450 Epileptik EEG Verilerinin Grup Görgül Kip Ayrışımı Kullanılarak Sınıflandırılması Kabul - Accept
451 Çevreci Hücresel Şebekeler için Farklı Frekans Bantlarının Enerji Verimli Kullanımı Kabul - Accept
454 Online Boosting Algorithms for Regression with Additive and Multiplicative Updates Kabul - Accept
455 Online Additive Updates with FFT-IFFT operator on the GRU Neural Networks Kabul - Accept
456 Variants of Combinations of Additive and Multiplicative Updates for GRU Neural Networks Kabul - Accept
457 Ayrık Dalgacık Dönüşümü Tabanlı Neurofeedback Sistem Tasarımı Kabul - Accept
459 Gerinim Algılayıcı Tabanlı Veri Eldiveni ile Türk İşaret Dili Alfabesinin Algılanması Kabul - Accept
460 Geliştirilmiş Bulanık ARTMAP ile Radar Darbelerinin Uyarlanabilir Sınıflandırılması Kabul - Accept
461 Uykudaki Solunum Seslerinin Otomatik Sınıflandırılması Kabul - Accept
462 Difüzyon ile Moleküler İletişimdeki Güç Ayarlama Methodlarının Performans Analizi Kabul - Accept
463 ÖZET KELİME GÖMEVİ İLE GÖZETİMLİ YAZAR TANIMA Kabul - Accept
464 OKB Hastalarında Frontal Faz Senkronizasyon Analizi Kabul - Accept
466 On Optimizating Fractional Lower Order Covariance based Synchronization method for Random Communication Systems Kabul - Accept
467 Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Kayıp Müşteri Analizi Kabul - Accept
468 GEM Görüntülerinden Derin Öğrenme ile Nanoparçacık Tespiti Kabul - Accept
469 OFDM İşaretinin ACPR Ölçümleri için Düşük Maliyetli Ölçüm Düzeneği Kabul - Accept
470 Derin Öğrenme Tabanlı Duygu Sınıflandırma Kabul - Accept
472 Dağıtık Özetleme ile Hızlı Görüntü Arama Kabul - Accept
473 Lojistik Dönüşümün Sahada Programlanabilir Analog Dizi Kartında Gerçeklenmesi ve Uygulaması Kabul - Accept
474 Çok Ölçekli ve Çok Yönlü Özellik Tanımlayıcısı Kullanarak Yeni Bir Seyrek Gösterim Tabanlı Süper Çözünürlük Yaklaşımı Kabul - Accept
475 Kızılötesi Hiperspektral Görüntüleme Kullanılarak Sera Gazlarının Tespiti Kabul - Accept
476 Ücret Toplama Araçlarında Kare Kod Algılama Performansının Artırılması ve Gömülü Sistem Gerçeklenmesi Kabul - Accept
477 İndirgenmiş EEG Kanallarının Duygusal Uyaranlara Bağlı Olarak Analizi Kabul - Accept
478 Türkçe işaret dili alfabesi çevirici Kabul - Accept
479 Değişken Oranlı Çekirdek Parçacık Filtreleme ile Gürbüz Obje Takibi Kabul - Accept
480 Tersinir Devre Sentezinin Paralelleştirilmesi ve Performans Analizi Kabul - Accept
482 TOA İşbirlikli Konum Kestirim Algoritmasının 5G Hücresel Ağlardaki Performans Analizi Kabul - Accept
483 Çok Atlamalı Kısmi Röle Seçimli Uzay Kaydırmalı Anahtarlama Kabul - Accept
484 Space-Time Block Coded Spatial Modulation Aided mmWave MIMO with Hybrid Precoding Kabul - Accept
485 Oto-kodlayıcılarla Anketlerin Bilişsel Analizi Kabul - Accept
486 A Lane Detection Algorithm Based on Reliable Lane Markings Kabul - Accept
487 Hızlı Başlatmalı Değiştirilmiş LMS Algoritması Kabul - Accept
488 Sönümleme Bandı ve Özilinti Kısıtlarını Kullanarak Dizi Tasarımı için Yeni Bir Algoritma Kabul - Accept
489 Otomatik Uyku Evre Skorlaması İçin Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi Kabul - Accept
490 Güvenli IoT Uygulamaları için Model Tabanlı Düğüm Tasarımı Yöntemi Kabul - Accept
491 Yapay Sinir Ağlarında Yeni Bir Ön Değer Atama Yöntemi Kabul - Accept
492 Rezistif Kuvvet Sensör Ağının Regresyon Analizi ile Kalibrasyon Yöntemi Kabul - Accept
494 P/S Tabanlı Duyarga İzleme Sistemi için Veri Tazeliği Modeli Kabul - Accept
495 ViBe Arka Plan Çıkarma Algoritmasının Jetson TX1/TX2 Modüllerine CUDA ile Aktarımı Kabul - Accept
496 Yazılım Projelerinde İş Gücü Tahmini İçin Makina Öğrenmesi Yöntemlerinin Karşılaştırılması Kabul - Accept
497 YNR ile Gömülü Tel Tespiti için Aktarım ve Çok Görevli Öğrenme Yöntemleri Kabul - Accept
498 Reduced Complexity Optimal Hard Decision Fusion under Neyman-Pearson Criterion Kabul - Accept
499 İnsan Duruş ve Yönelimlerinin Derin Öğrenme ile Sınıflandırılması (Classification of Human Poses and Orientations with Deep Learning) Kabul - Accept
500 Disk Hasar Analizi için Bir Görselleştirme Platformu Kabul - Accept
501 Derin Öğrenme ile Türkçe’de Varlık İsmi Tanıma Kabul - Accept
502 Farklı Seyreklik Önsellerinin Sıkıştırılmış Foton Süzgeçli Spektral Görüntülemeye Etkisi Kabul - Accept
503 Gradyan Kontrollü Geliştirilmiş Orantılı Afin İzdüşümlü İşaret Algoritması Kabul - Accept
504 Derin Sinir Ağları ile 1B Sinyallerin Sınıflandırılması Kabul - Accept
505 Kalp Sesi Sınıflandırmada Erken ve Geç Kaynaştırmanın Etkisi Kabul - Accept
506 Dahi anlamındaki "de" ayrı yazılır Kabul - Accept
508 Metin İçindeki Kişisel Bilgilerin Çift Yönlü LSTM Ağları Kullanılarak Tespiti Kabul - Accept
509 5G ve Ötesi için Sıfır Sonlu Ayrık Dalgacık Dönüşümü Yayılmalı OFDM Sistemi Kabul - Accept
510 Sinyal Zamansal Mantık ile Gereksinim Türetme Prosedürleri İçin Genetik Algoritmaların Kullanımı Kabul - Accept
511 Renk Kaydırmalı Anahtarlama Modülasyonu için Bit Hata Oranı Analizi Kabul - Accept
512 Arama Sorguları Üzerinde Görev Tabanlı Kümeleme Kabul - Accept
513 Tıbbi Görüntülerin TADD-HWHD ile Damgalanması Kabul - Accept
514 Sürekli Faz Kiplemesi İçin Düşük Karmaşıklığa Sahip Alıcılar Kabul - Accept
515 Blok Zincir Teknolojilerine Genel bir Bakış Kabul - Accept
516 AĞ KODLAMA İLE ÇOKLU DURUM VİDEO İLETİMİ Kabul - Accept
518 Elektronik İstihbarat Sistemlerinde Darbe-İçi Faz/Frekans Atlama Parametreleri Kestirimi Kabul - Accept
519 Ölçülen Sinyal Güçleri Kullanılarak Verici Konumunun Belirlenmesinde Hatayı Azaltma Metotları Kabul - Accept
520 Evrişimsel Sinir Ağları Kullanılarak Güç Sistemlerinde Harmonik Analizi Kabul - Accept
521 MARS ile Ters EKG Problemi Çözümünde Ölçüm Gürültüsünün Etkileri Kabul - Accept
522 Harris Köşe Belirleme Filtresi Kullanarak Gerçek Zamanlı Video Sinyallerindeki Hedeflerin Tespiti Algoritmasının FPGA’da Gerçeklenmesi Kabul - Accept
523 Muharip Uçaklarda Kullanılan Doppler Huzme Keskinleştirme Tekniği Üzerine Bir Analiz Kabul - Accept
524 Otokodlayıcı Tabanlı Derin Sinir Ağları Kullanarak Gıda Tüketiminin Tespit Edilmesi Kabul - Accept
525 Çoklu Antenli Cihazdan Cihaza Haberleşme Yönteminin Hücre Kenarındaki Alanlarda Kullanımı Kabul - Accept
526 Nesnelerin İnternetinde Kriptografik Algoritmaların Performans Karşılaştırılması Kabul - Accept
527 TDA Kullanılarak Doğrusal Bir Anten Dizisi için Sinyal ve Gürültü Alt Uzayı Ayrıştırması Kabul - Accept
528 SAR İmgelerinin Öznitelikler Kullanılarak Piksel Tabanlı Sınıflandırılması Kabul - Accept
530 FOTOPLETİSMOGRAFİ SİNYALİ VE EN YAKIN KOMŞULUK ALGORİTMASI KULLANILARAK SOLUNUM SKORLAMA Kabul - Accept
531 Yüz ifadeleri ve EEG Sinyalleri ile Özyineli Sinir Ağları Kullanarak Sürekli Duygu Değerlik Kestirimi Kabul - Accept
532 Derin Öğrenmeyle Bir Fotoğrafın Yerini Bulma Kabul - Accept
534 YASAKLI BÖLGE İZİNSİZ GİRİŞ TESPİTİ Kabul - Accept
535 Retina Görüntüsündeki Lezyonları Tespiti Kabul - Accept
536 Maliyet-Hacim Tabanlı Yerel Stereo Eşleştirme Algoritmasının İyileştirilmesi Kabul - Accept
537 Beyond Posteriorgram Kabul - Accept
538 Gabor Filtresi Kullanarak Parmak Damarı Görüntülerinin İyileştirilmesi Kabul - Accept
539 Kişisel Koruyucu Donanım Tespiti Kabul - Accept
540 Yenilenmiş Fiber Bragg Izgara Algılayıcı Geliştirilmesinde Deneysel Unsurlar Kabul - Accept
541 Hammerstein Model Performance of Three Axes Gimbal System on Unmanned Aerial Vehicle (UAV) for Route Tracking Kabul - Accept
542 Stream Text Data Analysis on Twitter Using Apache Spark Streaming Kabul - Accept
544 Yüz Nirengi Noktalarının Görünüş Öznitelikleri ile İfade Tanınma Kabul - Accept
545 Yeşil Biberlerin Eğriliğe Göre Kalite Derecelendirilmesi Kabul - Accept
546 CAN Mesajları için Tepki Zamanı Dağılımlarının Elde Edilmesi Kabul - Accept
547 Türk İşaret Dili Haber Videolarından İşaret Dili Video Sorgularla Arama Kabul - Accept
548 EEG İşaretleri Kullanarak Müziksel Özelliklerin Kestirimi Kabul - Accept
549 Raspberry Pi ile Bir Yazılım Tabanlı Ağ Gerçekleştirilmesi Kabul - Accept
550 ACCLOUD Kabul - Accept
551 Genetik Algoritma ile Öznitelik Seçiminin PAF Atağı Erken Kestirim Performansına Ekisi Kabul - Accept
552 Akıllı bir Yemek Sahnesi Deneyimi Kabul - Accept
553 Fiber Bragg Sensör Dizisi Tasarımı ve Fiber Bragg Izgaraların Sıcaklık Parametrelerinin Belirlenmesi Kabul - Accept
554 FİBER BRAGG IZGARA TABANLI RAY GERİLME ÖLÇÜM SİSTEMİ TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Kabul - Accept
556 Çift Kırınım İçeren Senaryolar için Kapsama Alanı Tahmini Kabul - Accept
557 D-Şeklinde Fotonik Kristal Fiber Tabanlı Yüzey Plazmon Rezonans Sensörü Kabul - Accept
559 Ultrason Görüntülerinden Parçacık Tabanlı Dil Konturu Tespiti Kabul - Accept
561 A tool for automatic assessment of violin performance using dynamic time warping classification Kabul - Accept
562 Nöron-Astrosit Etkileşiminde Kalsiyum Kanal Gürültüsünün Zayıf Sinyal Sezinlemeye Etkileri Kabul - Accept
563 Sinyal İşleme Algoritmalarının Çok Çekirdekli DSP Platformunda Performans Analizi Kabul - Accept
565 Manuel ve Otomatik Bölütlenmiş Karaciğer MR Görüntülerinin Füzyonu ile Lezyon Belirginliğinin Artırılması Kabul - Accept
566 Ampirik Kip Ayrışımı ve Hibrit Metot Kullanarak Zaman Serisi Tahmini Kabul - Accept
567 Destek Vektör Makinası Algoritması ile Kalp Hastalıklarının Tahmini Kabul - Accept
568 Optik Takip Verisinden Futbol Olaylarının Kestirimi Kabul - Accept
569 Türkiye ve Uluslararası Mevzuat Açısından Bulut Bilişim Sistemlerinin İncelenmesi Kabul - Accept
570 Tek Kanallı Anahtarlamalı Yön Bulma Alıcılarının Sıfır Olmayan Bant Genişliğine Sahip Sinyaller İçin Hata Analizi Kabul - Accept
571 2B Radar Ölçümünün Bir Başka 2B Radar Tarafından Oluşturulan 2B İze Eşlenmesi Kabul - Accept
572 Deniz Hedefi Sınıflandırmada Farklı Kargaşa Giderme Yöntemleri İçin Performans Analizi Kabul - Accept
573 Pekiştirmeli Öğrenme ile Nesne Yeri Saptama Kabul - Accept
574 Voksel Tabanlı 3-B Nesnelerin Sınıflandırılması için Evrişimsel Sinir Ağları Odaklı Bir Yaklaşım Kabul - Accept
575 Akıllı Telefon Algılayıcıları İle Aktivite Tanıma Kabul - Accept
576 Online Optimization of Wireless Sensors Selection over an Unknown Stochastic Environment Kabul - Accept
577 Doku Bilgisinin Hiperspektral Görüntülerin Sınıflandırılmasına Olan Etkisinin Araştırılması Kabul - Accept
578 Uyku İğciklerinin Karesel Ayırma Analizi İle Otomatik Olarak Tespit Edilmesi Kabul - Accept
580 Demiryolu Sürücü Destek Sistemleri için Kamera Tabanlı Yaya Saptama Kabul - Accept
581 Otonom Araç Yönlendirmesi için Uçtan Uca Öğrenme Modeli Tasarımı Kabul - Accept
582 Endüstriyel Veri Haberleşme Portu ile Android Tabanlı PLC Veri İzleme Arayüzü Kabul - Accept
583 Parmakizi Öznitelik Kodları ve Derin Sinir Ağları ile Parmakizi Sınıflandırma Kabul - Accept
584 Uyarlamalı Süzgeçlerin Fiber Optik Dağıtık Akustik Algılayıcılar için Kullanımı ve Performansı Kabul - Accept
585 Telsiz Duyarga Ağları için Minimal Ağırlık ve Yönlendirme Maliyetli Bağlı Baskın Küme Algoritması Kabul - Accept
586 Biyosensör Uygulamaları İçin Düşük Simetrili Fotonik Kristaller Kabul - Accept
588 Dört Bacaklı Eksik Tahrikli Robotun Fiziksel Parametrelerinin Optimizasyonu Kabul - Accept
591 Türkçe Çok Sözcüklü Fiil İfadeleri Derlemi Kabul - Accept
592 Derin Sinir Ağları ile Tekrar Saldırılarının Tespiti Kabul - Accept
593 Zhao-Atlas Mark Zaman-Frekans Dağılımı Kullanılarak EKG Aritmisinin Tespiti Kabul - Accept
594 Global-EnYakın Yapay Arı Kolonisi Algoritması ile Çok Seviyeli Görüntü Eşikleme Kabul - Accept
595 Tekdüze Yerel İkili Örüntüler ile Cinsiyet Tanıma Kabul - Accept
597 Sönümlemeli Kanalın Çok Etmenli Sistemlerde Konsensüse Ulaşmaya Etkisi Kabul - Accept
599 Görüntü İşleme ile Devre Dizgi Hataları Tespitine ve 2-B Barkod Tabanlı Takip ve Raporlamaya Yönelik bir Sistem Tasarımı Kabul - Accept
600 Elektromanyetik İndüksiyon Etkisindeki Hodgkin-Huxley Nöronunda Titreşimsel Rezonans Kabul - Accept
601 Karşılıklı Bağlaşım Durumunda DOA Kısa-Rank Ortak Kestirimi Kabul - Accept
602 Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinden Akciğer Kan Damarlarının Volümetrik Gösterimi Kabul - Accept
603 Öz-sinapsın FFL Ağ Motiflerinde Zayıf Sinyal Sezinlemeye Etkileri Kabul - Accept
604 Rüzgar Türbinlerinin Öngörücü Bakımı Kabul - Accept
605 Generalized Circle Agent for Geometry Friends Using Deep Reinforcement Learning Kabul - Accept
606 Türkçe Haber Programları için Konuşma Tanımanın Tekrar Gözden Geçirilmesi Kabul - Accept
607 TT-FBD Sistemleri için Hızlı Sönümlemeli Kanalda Çalışan Uyarlanabilir Frekans Bölgesi Denkleştirici Yapısı Kabul - Accept
608 UTD Modeli ile En Uygun Baz İstasyonu Yeri Belirleme Kabul - Accept
609 Text Detection in Natural and Computer-Generated Images Kabul - Accept
610 Kopyala Yapıştır Sahteciliği Tespitinde LIOP ve Yama Eşleşmesi Tabanlı Bir Yaklaşım Kabul - Accept
611 E-Burun ile Akciğer Kanserinin Tespiti Kabul - Accept
612 Öneri Sistemlerinde Alt-Gradyant Yöntemiyle Optimizasyon Tabanlı Tasarım Kabul - Accept
613 i-vector/PLDA Yaklaşımı ile Türkçe Metne Bağımlı Konuşmacı Doğrulama Kabul - Accept
614 Türk Lirası Banknotlarının Derin Evrişimsel Sinir Ağları ile Sınıflandırılması Kabul - Accept
615 Borsa İstanbul hisse senedi getirilerinin makine öğrenmesi yöntemleriyle tahmini Kabul - Accept
616 Unique Word Önekli Tek Taşıyıcılı Frekans Bölgesi Denkleştrici Kabul - Accept
617 SIFT ve SURF Tabanlı Sayısal Görüntü Sahteciliği Tespiti Yöntemi Kabul - Accept
618 Meteoroloji Radar Verilerinden Optimal Hava Durumu Tespiti İçin Öznitelik Seçimi Kabul - Accept
619 FPGA Üzerinde Yaklaşık FIR Süzgeç Tasarımı Kabul - Accept
620 Kapalı Ortamlarda Kalman Filtrede Çoklu Veri Füzyonu ile Konum Kestirimi ve Takibi Kabul - Accept
621 Kapalı Alan Konumlandırma için Derin Öğrenme ve RSSI Tabanlı bir Yaklaşım Kabul - Accept
622 Varış Zamanı Metriğini Kullanarak İç Mekan Mesafe Kestirimi Kabul - Accept
623 Finansal Haberler Kullanılarak Derin Ögrenme ile Borsa Tahmini Kabul - Accept
624 Türk Mutfağı için Ontoloji Tabanlı Semantik Gösterim Kabul - Accept
625 Buz Pateni Öğrenenler için Hareket Algılama Tabanlı Bir Sistem Tasarımı Kabul - Accept
626 Histopatolojik Görüntülerde Tümörlü Bölgelerin Evrişimsel Sinir Ağlarıyla Sınıflandırılması Kabul - Accept
627 Saklı Markov Modelleri ile İyonogram Ölçeklendirmesi Kabul - Accept
628 İHA’ların İletişim için Optimal Konumlandırılması Kabul - Accept
629 Derinlikli Nesne Sezicileri ve Parçacık Süzgeçleme ile Nesne Takibi Kabul - Accept
630 OPC Sunucu Tabanlı ve Gerçek Zamanlı Matlab - PLC Haberleşme Sistemi İle Motor Hız Kontrolü Kabul - Accept
631 Faz Farkı İle Temassız Solunum Hızı Kestirimi Kabul - Accept
633 Yüzeyleri Kümeleyerek RGB-D Sahnelerdeki Nesnelerin Bölütlenmesi Kabul - Accept
634 Fusion of Event Detection Systems Kabul - Accept
635 Otomatik Konuşma Tanıma Sistemlerinde Transfer Öğrenme Kabul - Accept
636 YOL GÖZETİM KAMERA GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK RENK TABANLI ARAÇ SINIFLANDIRMA Kabul - Accept
637 İçinde Photon Geliştirme Kartı ve İvmeölçer Bulunan Bileklik Kullanarak Aktivite Tanıma Kabul - Accept
638 Termal Kamera ile Ani Hareketlilik Tespiti Kabul - Accept
640 Fizyolojik Sinyaller Kullanılarak Duygu Boyutlarının Değerlik - Aktivasyon Düzleminde Tanınması Kabul - Accept
641 Türkçe Eş-anlatım Tespiti İçin Makine Çevirisi ve Metin Benzerlik Ölçütlerinin Birleştirmesi Kabul - Accept
642 Sıkıştırılmış Algılama Tabanlı Sayısal Almaç Kabul - Accept
643 Hızlı değişen verilerin eğilim izlemesi ve yakın zaman kestirimi Kabul - Accept
647 Değişim Tespiti Probleminde Derin Özniteliklerin Gürbüzlüğünün Değerlendirilmesi Kabul - Accept
648 Ortak Bilgi Miktarının Modelden-Bağımsız ve Hızlı Hesaplanması için Yeni Yöntemler Kabul - Accept
649 Yaş, Cinsiyet ve Saç Tipinin SSVEP-tabanlı EEG Sinyal Analizi Üzerindeki Etkisi Kabul - Accept
650 Pankromatik Keskinleştirme için Yeni ve Basit bir Yöntem Kabul - Accept
651 Heterojen Nöron Ağlarında Eşik Altı Sinyal Algılama Kabul - Accept
652 Evrişimli Sinir Ağlarında Eğitim Transferi için Örnek Çalışma Kabul - Accept
653 SDN'de Seçili Akışlar için TCP Tıkanıklık Önleme Kabul - Accept
655 Güvenli Mesajlaşma Uygulamalarında Kimlik Doğrulama ve Kullanılabilirlik Kabul - Accept
656 Nöral Sistemde Kanal Gürültüsü ve Dinamik Sinaps Yapısının Latans Dinamiklerine Etkisi Kabul - Accept
658 Kod İndis Modülasyonu ve Uzaysal Modülasyon Tabanlı Yeni bir MIMO Sistem Kabul - Accept
659 Gerçel İşaretler için Sinüs Uydurma Algoritmalarının Karşılaştırması Kabul - Accept
660 Using Movie Posters for Prediction of Box-Office Revenue with Deep Learning Approach Kabul - Accept
662 Hough Dönüşümü Kullanılarak Şerit Çizgisi Algılama Kabul - Accept
663 Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinde Sınıflandırma ve Kural Tabanlı Bulut Tespiti Kabul - Accept
664 Kapalı Mekanlarda Görünür Işıklı Haberleşme için Kanal Ölçümü Kabul - Accept
665 Otomobil Egzoz Gazlarının Hiperspektral Görüntülenmesi Kabul - Accept
666 Boyut Azaltma Algoritmalarının EEG İşaretleri Üzerindeki Performanslarının İncelenmesi Kabul - Accept
667 Evrişimsel Sinir Ağları ile Elektrokardiogram (EKG) Sinyalinde R-tepelerinin Tespiti Kabul - Accept
668 EMG Sinyallerinin Anlamlandırılması Kabul - Accept
669 Uzaktan Hasta Takibi için IOS Platformunda Tek Kanallı Pratik EKG Ölçümüne Dayalı QRS Kestirimi Kabul - Accept
670 Matris Ayrıştırma ile Hiperspektral Verilerde Anomali Tespiti Kabul - Accept
674 Akciğer Nodüllerinin Evrişimsel Sinir Ağları Kullanılarak Sınıflandırılmasında Girdi Boyutunun Etkisi Kabul - Accept
675 YTA-CYS Kabul - Accept
677 Filtre Seçimi Tabanlı Fiziksel Katman Güvenlik Sistemi Kabul - Accept
678 Çift Rotor Çok Giriş Çok Çıkış Deney Düzeneğinin Üç Boyutlu Modellenmesi ve Bulanık Mantık Tabanlı Hibrit Kontrol Uygulaması Kabul - Accept
679 Evde Sağlık Uygulamaları İçin Enerji Verimli Nesnelerin İnterneti Protokolü Kabul - Accept
680 Kosinüs Modüleli Süzgeç Bankası Tasarımında Kanal Sayısındaki Artışın Performansa Etkisi Kabul - Accept
681 Decoding Cognitive Subtasks of Complex Problem Solving using fMRI Signals Kabul - Accept
682 Rakam Tanımada Çeşitli Öznitelik Çıkarma Yöntemlerinin Karşılaştırılması Kabul - Accept
685 Sayısal Holografide Yapay Sinir Ağlarının Son İşlem Algoritması Olarak Kullanılması Kabul - Accept
686 Classification of Power Quality Events Signals with Pattern Recognition Methods by using Hilbert Transform and Genetic Algorithms Kabul - Accept
687 Kural Tabanlı Otomatik SNN Algoritmasının Büyük Veri Setleri Üzerindeki Performans İncelemesi Kabul - Accept
691 ABC Algoritması ile Güç Spektral Yoğunluğa Göre QMF Bankası Tasarımlarının İncelenmesi Kabul - Accept
692 Dördün Genlik Modülasyonu Kullanarak Senkrofazör Ölçüm Yöntemi Kabul - Accept
693 Real-Time Detection and Mitigation of Distributed Denial of Service (DDoS) Attacks in Software Defined Networking (SDN) Kabul - Accept
694 5G Sistemleri için Sıfır Sonlu Ayrık Kosinüs Dönüşümü Yayılmalı OFDM Dalga Biçimi Kabul - Accept
695 Sinir Ağları Temelli Özgün Ayrıklık Sezim Yöntemi Kabul - Accept
696 Direk Pazarlama Amaçlı Hedef Kitle Analizi Kabul - Accept
697 İlişkisel Veri Tabanlarında Mükerrer Kayıtların Makine Öğrenmesiyle Tespiti Kabul - Accept
698 Deniz Gözetlemesinde Hareketli Hedef Tespiti İçin ViBE Algoritmasının Geliştirilmesi Kabul - Accept
699 Müsterilerin GSP Analizi Kullanarak Kümelenmesi Kabul - Accept
700 Bilişsel Radyo Ağlarında Girişim Kaçağı Altında Girişim Hizalama Performansı Kabul - Accept
701 Elektronik Destek Sistemlerinde Girişim Ortamında MUSIC Algoritması ile Yön Tayini Kabul - Accept
702 Tersine Hedef-İlk Algoritması ile Nanobeam Kavite Tasarımı Kabul - Accept
703 YTAlarda Eşten-Eşe Destekli Video Servis Yönetimi Kabul - Accept
704 Örüntü Tarama Optimizasyonunun Optik Kuplörlere Uygulanabilirliği Kabul - Accept
705 A Comparison of Hadoop, Spark and Storm for the Task of Large Scale Image Classification Kabul - Accept
708 Computer Network Intrusion Detection Using Sequential LSTM Neural Networks Autoencoders Kabul - Accept
709 Asimetrik Alfa-Kararlı Dağılımlı Gürültü Altında Gürbüz Kestiriciler Kullanarak Sayısal Haberleşme Kabul - Accept
710 Makine Öğrenmesi ile Bitki Hastalıklarının Tespiti Kabul - Accept
711 Radar Kesit Alanından Saklı Markov Model Kullanarak Hedef Sınıflama Kabul - Accept
712 OFDM Sistemlerinde Kullanılan Sembol Zamanlama Senkronizasyonunun FPGA Üzerinde Gerçeklenmesi Kabul - Accept
713 MR Görüntüleri Üzerinde Beyin Tümörlerinin s-FCM ile Bilgisayar Destekli Otomatik Bölütlenmesi Kabul - Accept
714 Yüksek Hızlı Haberleşme Sistemi için FPGA Üzerinde Temel Bant Uygulaması Kabul - Accept
715 Comparing the Performances of PDF and PCA on Parkinson Disease Classification Using Structural MRI Images Kabul - Accept
716 Hafif Bir Yazılım Tanımlı Ağ Kümelemesi Kabul - Accept
718 En Yakın Kabin Yöntemi’nde Asansör Park Yaklaşımı Kabul - Accept
719 Fotokapan Görüntülerinden Hayvan-İnsan Ayrımı Kabul - Accept
720 Hiyerarşik Konvolüsyonel Sinir Ağları ile Trafik İşareti Tanıma Kabul - Accept
722 Otomatik Doküman Özetleme Sistemleri için Mobil Uygulama Kabul - Accept
723 Computer Network Intrusion Detection using various Classifiers and Ensemble Learning Kabul - Accept
724 Karayollarındaki Hızların Tahmini İçin Bir Yapay Sinir Ağı Yaklaşımı Kabul - Accept
725 MMSE Kanal Kestirimi Algoritmasının System Generator Kullanarak FPGA Üzerinde Gerçeklenmesi Kabul - Accept
726 Uzaktan Algılanmış Görüntülerin Derin Özniteliklere Dayalı Olarak İçerik Tabanlı Erişimi Kabul - Accept
727 Veri Bağlanımı için Yüksek Verimli Yinelemeli Sinir Ağı Yapısı Kabul - Accept
728 Gürültülü Ortamlarda Mobil Cihazlar ile Konuşma Tanıma Kabul - Accept
729 Sıfır Sonlu Unique Word Ayrık Sinüs Dönüşümü Yayılmalı OFDM Kabul - Accept
730 RPL Ağları için Hibrit bir Çalışma Kipi Kabul - Accept
731 Sualtı Doğalgaz Boru Hatlarındaki Sızıntıların Çok Yollu Yayılım Durumunda Konumlandırılması Kabul - Accept
732 PPG Sinyalleri Kullanılarak Mobil Cihazlara Uygulanabilir Erken Aritmi Tespit Metodu Kabul - Accept
736 E-Burun İle Farklı Siyah Çayların Sınıflandırılması Kabul - Accept
737 Bir İnsansız Sualtı Aracı İle Çevirimiçi Ceset Tanılama Deneyi Kabul - Accept
738 Derin Öğrenme ile Zemin Dokusu Sınıflandırma Kabul - Accept
739 Semantic Grid Estimation via Occupancy Grids and Segmentation Networks Kabul - Accept
742 Blok Zinciri Teknolojisi Ve Yapay Zeka Algoritmaları İle Bitcoin Fiyat Tahminleme Kabul - Accept
743 A Statistical Edge Detection Framework for Noisy Images Kabul - Accept
744 iPSO Algoritması İle Derin Sinir Ağı Eğitimi Kabul - Accept
745 Türkçe Ağız Tanıma İçin Bir Veriseti ve Derin Öğrenme ile Sınıflandırma Kabul - Accept
746 Yazılım Tanımlı Radyo ile Gerçek Zamanlı Koşullar Üzerinde DVB-T Aktarımı Kabul - Accept
747 Yapay Sinir Ağlarında Aktivasyon Fonksiyonlarının Karşılaştırılması Kabul - Accept
748 2-Boyutlu Yön Bağımsız DOA Kestirimi için Hacimsel V-şekilli Dizilim Tasarımı Kabul - Accept
749 X Band Uygulamaları için Dar Dual Band Frekans Seçici Yüzey Tasarımı Kabul - Accept
750 New Microstrip antenna based on quasi-fractal geometry for recent wireless systems Kabul - Accept
752 Yama Çarpıtma Tabanlı Yüz Önleştirme Kabul - Accept
753 Sistem Güvenliğinde Saldırı ve Karşı Önlem Analizi için Açık Platform Kabul - Accept
754 Uzamsal ve Spektral Öznitelik Birleşimi ile Logo Tanıma Kabul - Accept
755 Kesikli Karıştırma Durumunda MVDR ve Capon Yöntemlerinin Geliş Açısı Kestirim Performansının İncelenmesi Kabul - Accept
756 SkipVis Kabul - Accept
757 Akut Miyokard İskemisinin Destek Vektör Makinelerine Dayalı Tespiti Kabul - Accept
758 Kromozom Görüntülerinde Belirgin Bölgelerin Tespit Edilmesine ve Seyrek Gösterime Dayalı Süper-Çözünürlük Yaklaşımı Kabul - Accept
759 Genetik Algoritmalar ile Görev Yönelimli 3B Örnekleme Kabul - Accept
760 İkili İletişimde Olası Kafa Sallama Anlarının Çok Kipli Kestirimi Kabul - Accept
761 Analiz Edilebilir Metafazların Otomatik Tespiti İçin Filtre Geliştirilmesi Kabul - Accept
762 Hiperspektral İmgelerin Bağlamsal Sınıflandırılması için Ayrımsayıcı Bir Model Kabul - Accept
763 Görsel Uyaran Kullanan EEG Uygulamaları İçin Uygun Kanal ve Frekans Bileşenlerinin Belirlenmesi Kabul - Accept
764 Düşük Maliyetli Sensörler ile Şekil Tanıma Kabul - Accept
765 Hata Yayılımının En İyi Röle Seçimli İşbirlikli Haberleşme Sistemlerinin Hata Başarımına Etkisi Kabul - Accept
766 Nakagami-m Sönümlemeli Kanallarda DL-NOMA için Kapalı-Form BHO İfadelerinin Türetilmesi Kabul - Accept
767 bSSFP Görüntülemede Eliptik Sinyal Modeline Dayalı Eşzamanlı Parametre Tahmini Kabul - Accept
768 Ev içi Tarım Uygulamaları için Toprak Nemi Tahmininin Ters-Uzaklık Yöntemi ile Kestirimi Soil Moisture Estimation with Inverse Distance Weighting for Home Agriculture Applications Kabul - Accept
769 Optik Karakter Tanıma Metinlerini Kullanarak Görüntülerden Tablo Verilerini Ayıklama Kabul - Accept
771 Ramer–Douglas–Peucker Algoritmasının Ayrıklaştırma Yöntemi Olarak Analizi Kabul - Accept
772 Araç Park Yerlerinin Doluluk Durumlarının Derin Öğrenme Yöntemi ile Tespit Edilmesi Kabul - Accept
774 Panoramik Radyografi Görüntülerinde Maksiller ve Mandibüler Yapıların Sınırlarının Belirlenmesi İçin Yarı-Gözetimli Bir Metot Kabul - Accept
775 BT Görüntüleri Üzerinde Karaciğerin Otomatik Bölütlenmesi ve Uygulamalı Analizi Kabul - Accept
776 Üç Serbestlik Dereceli Yürüyüş Hareketinin Kinematik Analizi Kabul - Accept
777 Farklı Zamanlarda Alınan Hiperspektral Görüntülerin Işıklılık Dönüşümü ile Tahmini ve Sıkıştırılması Kabul - Accept
778 Koroner Damar Bölütleme için Anjiyo Görüntü Dizisi Kullanımı Kabul - Accept
779 Otomatik Dijital İmge Analizi Kullanılarak Manyetik Levitasyon Platformunda Mikroparçaçıkların Özkütlelerinin Belirlenmesi Kabul - Accept
780 Mathematical Modeling of Stochastic Resonance Systems Kabul - Accept
782 Evrişimsel Sinir Ağlarının Gabor Süzgeçleri ile İlklendirilmesi Kabul - Accept
783 DCT Ortalamaları Kullanarak Beyin MRI Görüntülerinden Epilepsi Teşhisi Kabul - Accept
784 BB84 Protokolünün Simülasyonu ile Cascade Hata Düzeltme Yönteminin Uygulaması Kabul - Accept
786 Prediction of Bitcoin Prices with Machine Learning Methods using Time Series Data Kabul - Accept
787 Derin Öğrenme ile Çevresel Bilgi Edinimi Kabul - Accept
788 Hiperspektral Görüntülerde Spektral Oran ve Rehberli Filtre Kullanılarak Çözünürlük Arttırma Kabul - Accept
789 Hiperspektral Görüntülerin Uyarlamalı Işıklılık Dönüşümü ile Sıkıştırılması Kabul - Accept
790 Biberde Su Stressinin Yapay Öğrenme Yöntemleri ile Spectral Yansımalardan Belirlenmesi Kabul - Accept
791 Hiperspektral Görüntü Sıkıştırma Yöntemlerinin Sınıflandırma Üzerindeki Etkileri Kabul - Accept
792 Türk TV Dizileri Çok-Pozlu Yüz Veritabanı Kabul - Accept
793 Çalışma Zamanı Davranışlarına Dayalı Android Zararlı Yazılım Tespiti Kabul - Accept
794 UHF Frekanslarıyla Uyumlu Bıçak (Blade) Anten Tasarımı Kabul - Accept
795 Bunu Kim Çizdi? Evrişimsel Sinir Ağları ile Karikatürist Tanıma Kabul - Accept
797 Comparison of Split Complex-Valued Metaheuristic Optimization Algorithms for System Identification Problem Kabul - Accept
798 Çok Akışlı Ağlarda Bilgi Yaşını Azaltma - Minimizing Age of Information on Multi-Flow Networks Kabul - Accept
799 İki Adımlı Doğrulama, TLS ve Tek Oturum Açma ile Kurumsal Uygulamalarda Çok Katmanlı Güvenlik Yaklaşımı Kabul - Accept
800 HEVC'de Seyrek Arama Kullanarak Bir-Bit Dönüşümlü Hareket Kestiriminin Performans Analizi Kabul - Accept
801 Ses Duygu Tanıma Sistemlerinde Öznitelik Seçme Yöntemlerinin Karşılaştırılması Kabul - Accept
806 İnsansız Hava Araçlarının Öz Ayarlamalı Bulanık PID ile Kontrolü Kabul - Accept
807 SCMA Kullanılan MTC Sistemlerde Kod Kitabı Tasarımının Bit Hata Oranı Performansına Etkileri Kabul - Accept
808 RGB Renk Tabanlı Kapalı Mekanların Doluluk Oranının Belirlenmesi Kabul - Accept
809 Distributed Landmark Placement in P2P Networks Kabul - Accept
810 Classification of Refractive Disorders from Electrooculogram (EOG) Signals by Data Mining Techniques Kabul - Accept
811 Düşük Frekanslı Mikroşerit Anten Tasarımı Kabul - Accept
812 Evcil Hayvanlar için Eylem Tanıma ve İzleme Sistemi Kabul - Accept
813 IoT Sistemlerde Ağ Katmanı Güvenliği İçin Güvenli Ağ Geçidi Kabul - Accept
814 ETİKET Kabul - Accept
815 Çerçeve-içi Kodlaması için Hızlı DST Eniyilemeleri Kabul - Accept
816 Özyinelemeli sinir ağlarıyla Türkçe varlık ismi tanıma Kabul - Accept
817 Çevrimiçi Reklamcılık için Karşılama Sayfası Bileşenlerinin Evrişimsel Sinir Ağları ile Sınıflandırılması Kabul - Accept
819 SuDer Türkçe Haber Derlemlerinin Döküman Sınıflandırması Kabul - Accept
820 Gömülü Mıknatıslı Makinelerde Hassas Moment Tahmininin Gerçekleştirilmesi Kabul - Accept
821 İmge Canlandırmada Sayısal Rötuş Algoritmalarının Karşılaştırılması Kabul - Accept
822 Online Cross-Layer Learning in Heterogeneous Cognitive Radio Networks without CSI Kabul - Accept
823 Age-of-information Optimization via Reinforcement Learning in Emulation Kabul - Accept
824 Uzaklık Metriklerinin Konumlama Başarımına Etkisi Kabul - Accept
825 Seyrek Ayrıştırma için Açgözlü Bir Algoritma / A Greedy Algorithm for Sparse Unmixing Kabul - Accept
826 Yürüyüş Yörüngesinde Anormallik Algılama Kabul - Accept
827 Lazer ile Medikal Uygulamalarda Yeni Mekanizma Tasarımı Kabul - Accept
828 Gen İfade Profillerinin Görüntü ile Temsili ve İlaç Aktivite Tahmini Kabul - Accept
829 Haploid ve Diploid Mısır Tohumlarının Görüntü İşleme Teknikleri ve Destek Vektör Makineleri Kullanılarak Sınıflandırılması Kabul - Accept
830 Balistik Katsayı Öğrenmeye Dayalı Balistik Hedef Düşme Noktası Tahmini Kabul - Accept
831 Gerçek Zamanlı Yüz Takip Eden İnsansı Robot Tasarım ve Uygulaması Kabul - Accept
832 Spektral Ayrıştırma ve Komşuluk İlişkisi Temelli Hiperspektral ve Multispektral Görüntülerin Kaynaştırılması Kabul - Accept
833 Meme Kanserinde FİSH Tekniğinde Otomatik Hücre Segmentasyonu ve Sinyal Tespiti ile Her2 Statüsünü Belirleme Kabul - Accept
834 Dağıtılmış Sistemler için Tekrarlanan Sinir Ağları Merkezli Çevrimiçi Öğrenim Algoritmaları Kabul - Accept
836 Yüksek Doğrulukta Nesne Tespiti için Veri Kümesi Artırma Kabul - Accept
839 Effectiveness of Online RF Fingerprinting for Indoor Localization Kabul - Accept
840 GÖKTÜRK-2 Alıcısı Üzerine Pankeskinleştirme Yaklaşımlarının Başarım Analizi Kabul - Accept
843 FHOG Öznitelikleri ile Yüz İfadesi Tanıma Kabul - Accept
844 Cosh Penceresi Tabanlı Yeni İki Parametreli Hibrit Pencerelerin Performans Analizi Kabul - Accept
845 CONCATANETED REDUCTION OF PAPR VIA ROTATION OF OPTIMALLY SELECTED INFORMATION SYMBOLS IN OFDM COMMUNICATION SYSTEMS Kabul - Accept
846 Hematoxylin ve Eosin Resimlerinde Ana Yapıların Bölütlenmesi Kabul - Accept
847 Görünür ve Kızılötesi İmgelerin Kaynaştırması üzerine Karşılaştırmalı bir Çalışma Kabul - Accept
848 Otokodlayıcı ile Gen İfadesi Veri Kümelerinden Gen Düzenleyici Ağının Çıkarılması Kabul - Accept
849 Derin Öğrenme ile Ağ Anomali Tespiti Kabul - Accept
850 Accurate Pupil Boundary Detection Using Angular Integral Projection and Bezier Curves Kabul - Accept
851 Chan-Vese Modeli İçin Sezgisel Bir Algoritma Kabul - Accept
852 16 Kanallı Rahim EMG Sinyallerindeki Kasılmaların Erken Doğum Kestirimi için Bölütlenme ve Sınıflandırılması Kabul - Accept
853 Determining Complexity within the Crowd Movements Kabul - Accept
854 GÖKTÜRK-2 Görüntüleri için Patika Açma Tabanlı Yol Çıkarımı Kabul - Accept
855 Otomatik Diyet İzleme Sistemleri için Gıda İmgelerinin Anlamsal Bölütlemesi Kabul - Accept
856 Asfalt Kalite Analizi İçin Bir Bölütleme Yöntemi Kabul - Accept
857 Türkçe Haberlerin Özetlenerek Benzer Haberlerin Tespit Edilmesi Kabul - Accept
858 Gri Seviye Görüntülerde Bulanık Küme Kullanarak Tuz-Biber Gürültüsünü Azaltan Yeni Bir Yaklaşım Kabul - Accept
860 Derin Konvolüsyonel Generatif Ağlar ile Süper Çözünürlük Kabul - Accept
863 Effect of Queueing Delay and Service Discrimination on Offloading Performance in Two-Class Mobile Edge Computing Systems Kabul - Accept
864 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Termal Görüntüleme Analizi (İlk Değerlendirme Sonuçları) Kabul - Accept
866 Heterojen Ağlarda Enerji Verimliliği Eniyilemesi Kabul - Accept
868 Sanal Bir Görsel Arayüz Kullanarak Haptik Endüstriyel Robot Kontrolü ve İki Yönlü Teleoperasyon Kabul - Accept
871 Gönderme Güç Seviyesi Eniyilemesi ile Orman Ortamındaki Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Yaşam Süresi Enbüyüklemesi Kabul - Accept
873 Global Optimizasyon Teknikleri ile Üç Boyutlu Nokta Bulutu Çakıştırma Kabul - Accept
875 Sanal Ağlarda Hipervizor Etkisinin İncelenmesi için Deneysel Bir Çalışma Kabul - Accept
876 Üç Kanallı Taşınabilir Kayıt Cihazları İçin Zaman Gecikmeli Yapay Sinir Ağları İçeren Apne Tespit Arayüzü Tasarımı Kabul - Accept
877 Hücresel Ağda Değişebilir-Kalite Video Oynatımı için Önbelleklemesiz Tampon Bellek Tasarımı Kabul - Accept
879 5G Hücresel Ağlarda Makine Tipi İletişim için Esnek Radyo Kaynak Dağıtımı Kabul - Accept
881 Alternative Substitutional Box Structures for DES Kabul - Accept
883 Seyrek Açıklıklı Optik Sistemler için İmge Onarımı Kabul - Accept
886 Yarasa Algoritmasının Sonlu Dürtü Tepkili Sayısal Süzgeç Tasarımındaki Başarımının İncelenmesi Kabul - Accept
887 İkili Guguk Kuşu Arama Algoritması ile Öznitelik Seçimi Kabul - Accept
888 PRODUCTION OF AIRBORNE LASER SCANNER SKILLED ADVANCED UNMANNED AIR VEHICLE Kabul - Accept
889 A Comparative Study for Topological Map Construction Methods from Metric Map Kabul - Accept
890 Kalp Aritmisinin Çift Dalgaboylu PPG Tepelerinin Zaman Farkları Kullanılarak Belirlenmesi Kabul - Accept